Thailand Thailand

มาตราการบริการหลังการขาย

มาตราการบริการหลังการขาย

เรียนลูกค้าที่เคารพ :
ขอบคุณท่านลูกค้าเป็นอย่างสูงที่ซื้อและใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้สายยี่ห้อ Magnitech ที่ผลิตจากบริษัทของเรา เพื่อคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของท่านลูกค้า ทางบริษัท เอ็กซ์ทิโก้ (ประเทศไทย)  จำกัด ได้จัดทำมาตรการการให้บริการซ่อมแซมสินค้าขึ้นมา ประกอบไปด้วย การให้คำมั่นสัญญาในการบริการ ข้อตักเตือนพิเศษ คำอธิบาย ข้อควรระมัดระวัง ในเวลาที่ท่านลูกค้าจำเป็นต้องใช้บริการของเรา ท่านลูกค้าสามารถแสดงใบมาตราการบริการหลังการขายนี้เพื่อรับการบริการได้
คำสัญญาการให้บริการ
บริษัท เอ็กทิโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้คำสัญญาอย่างเป็นทางการ ในการให้บริการการรับประกันสินค้า การให้บริการนี้จะบังเกิดผลนับตั้งแต่วันที่ท่านลูกค้าได้ซื้อสินค้า วันเวลายึดตามกฎเกณฑ์ของวันเวลาที่ซื้อเครื่องที่บันทึกลงในใบเสร็จเป็นหลัก ท่านลูกค้าที่จะเข้ารับบริการต้องมีหลักฐานใบเสร็จรับเงิน กรอกข้อมูลในการซื้อเครื่อง ที่ถูกต้องสมบูรณ์ และมีการประทับตราการค้าจากบริษัท เอ็กซ์ทิโก้ (ประเทศไทย) หรือตัวแทนผู้จัดจำหน่าย ถึงจะมีผลบังคับใช้ในการให้บริการการรับประกันเปลี่ยน คืน ซ่อม
สินค้าจะได้รับประกันภายในระยะเวลาที่กำหนด :ตัวเครื่องหลักเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ภายใน 1 เดือน ประกันซ่อมบำรุงภายใน 2 ปี ในกรณีที่สินค้ามีแบตเตอรี่อยู่ข้างใน แบตเตอรี่ในสินค้านั้นจะมีระยะเวลาการรับประกันอยู่ที่ 1 ปี เงื่อนไขการรับประกันอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งการรับบริการประกันของคุณลูกค้าจะยึดตามใบประกันสินค้าที่ติดมากับตัวสินค้าและคู่มือการใช้สินค้าที่ได้บันทึกไว้เป็นหลัก
ในกรณีที่สินค้าอยู่ในระยะเวลาการรับประกันและสามารถใช้ตามปกติได้และซ่อมแซมได้ หากสินค้าเกิดการขัดข้องขึ้นเนื่องมาจากอุปกรณ์ในตัวเครื่องซึ่งเมื่อได้รับการยืนยันผลในการตรวจสอบอุปกรณ์ สินค้าจากช่างผู้ชำนาญการของ เอ็กซ์ทิโก้แล้ว ท่านลูกค้าสามารถได้รับการบริการฟรี
ท่านลูกค้าสามารถส่งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน สินค้าตัวนี้มีสัญญารับประกันสินค้าและมีผลบังคับใช้ภายในเจ็ดวันที่ซื้อ ถ้าหากพบว่าสินค้ามีการขัดข้อง ท่านลูกค้าสามารถเลือกที่จะซ่อม เปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้
กรณีที่สินค้าอยู่ในระยะเวลาการรับประกันที่กำหนด สินค้าผ่านการซ่อม 2 ครั้งขึ้นไป ท่านลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้ฟรี ;กรณีที่สินค้าอยู่ในระยะเวลาการรับประกันที่กำหนด หากสินค้าเกิดการขัดข้อง และหลังได้รับการซ่อมบำรุงจากศูนย์ซ่อมเอ็กซ์ทิโก้ 2 ครั้ง ถ้าหากสินค้ายังไม่สามารถใช้ได้ตามปกติ ท่านลูกค้าสามารถเลือกเปลี่ยนสินค้าใหม่หรือซ่อมบำรุงอีกก็ได้ สินค้าที่ได้รับการเปลี่ยนจะอยู่ภายใต้การรับประกันเดิมของสินค้าที่ซื้อไปวันแรก


คำเตือนพิเศษ
ในขณะที่ซื้อสินค้าขอให้คุณลูกค้าให้ความร่วมมือกับพนักงานขายในการกรอกใบรับประกันให้เสร็จสมบูรณ์ และก็ต้องเรียกดูใบเสร็จรับเงินที่เป็นทางการจากการซื้อสินค้า หลังจากที่ได้รับได้รับใบเสร็จรับเงินแล้วควรเก็บรักษาให้ดี ในขณะที่เข้ารับบริการ ใบเสร็จการซื้อสินค้าหรือข้อมูลที่บันทึกให้มีผลในการรับประกัน ถ้าใบรับประกัน ใบเสร็จการซื้อสินค้า หรือข้อมูลที่บันทึกกับ อุปกรณ์ที่ขัดข้องไม่สอดคล้องกัน หรือถูกแก้ไข เลือนลางไม่ชัดเจน ยากที่จะจำแนกแยกแยะ ระยะเวลาในการรับประกันของสินค้าก็ยึดตามลำดับหมายเลขสินค้าที่ปรากฎให้เห็นของวันที่ผลิตโดยจะเริ่มนับจากเดือนถัดไป 1 เดือน
กรณีด่านล่างต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในขอบเขตของการรับประกัน
เกินระยะเวลาที่กำหนดของประกันและเลยกำหนดระยะเวลาของการให้ซ่อมฟรี
ไม่มีใบเสร็จรับเงินที่เป็นทางการและหลักฐานที่มีผลต่อการรับประกัน(ยกเว้นการยึดตามข้อวินิจฉัยเรียงลำดับหมายเลขของสินค้า (serial number) ที่อยู่ในระยะเวลาการรับประกัน)
การลบและแก้ไขหลักฐานการรับประกัน หรือลำดับตัวเลขการรับประกันไม่สอดคล้องกับตัวสินค้า
ไม่ได้ทำตามเงื่อนไขการใช้ การซ่อมแซม การรักษาและดูแล และทำให้เกิดความเสียหาย
ความเสียหายที่เกิดจากมนุษย์ หรือ ความเสียหายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย
       6)  สินค้าที่ผ่านการซ่อมจากช่างอื่นๆ ที่ไม่ใช่ช่างผู้ชำนาญการของเอ็กซ์ทิโก้ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่างๆ
       7) ในกรณีที่มีแบตเตอรี่อยู่ภายใน และแบตเตอรี่ไม่ได้ถูกชาร์ตโดยอะแดปเตอร์ที่ได้รับการรับรองจากทางบริษัท
 ในขณะที่ระบบการทำงานของสินค้า ตลอดจนซอฟต์แวร์เกิดการขัดข้องนั้น ในระยะเวลาการรับประกัน ทางบริษัทเสนอการให้บริการกู้ระบบฟรี แต่ไม่จัดว่าเป็นหลักฐานตามสัญญาบริษัท《สัญญาของการให้บริการของบริษัท》อุปกรณ์เครื่องและอะไหล่อื่นๆที่เกิดการขัดข้อง ไม่นับว่าเป็นหลักฐานในสัญญาของการให้บริการของตัวเครื่องหลัก
ความเสียหายที่เกิดจากตัวลูกค้าและผู้ขายทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบทางกฏหมายใดๆทั้งสิ้น
ความเสียหายจากตัวสินค้าอันเป็นเหตุที่ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคลได้รับความเสียหาย และกรณีเนื่องด้วยลูกค้าไม่สามารถใช้สินค้าก่อให้เกิดความเสียหายกับการทำงานหรือข้อมูลในการทำงาน ทางบริษัทไม่รับผิดชอบทางกฏหมายใดๆทั้งสิ้น
เมื่อลูกค้าซื้อสินค้า หากทางบริษัทตัวแทนจำหน่ายเสนอเงื่อนไขการบริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเงื่อนไขการรับประกันของทางบริษัทฯ ทางบริษัทจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ขอให้ลูกค้าขอหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทตัวแทนจำหน่าย เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทตัวแทนจำหน่ายจะเป็นผู้รับชอบในเงื่อนไขเพิ่มเติมเหล่านั้น
เพื่อประโยชน์ของลูกค้า หลีกเลี่ยงการซ่อมแซมเป็นเวลานาน ทางบริษัทจะใช้วิธีการเปลี่ยนสินค้าแทนการซ่อมแซมในการให้บริการการรับประกันสินค้าตามความเหมาะสม  โดยไม่เกิน 2 ครั้งในช่วงระยะเวลารับประกัน หลังการเปลี่ยนสินค้าเงื่อนไขระยะเวลารับประกันสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากลูกค้าไม่เห็นด้วยกับวิธีข้างต้น สามารถเรียกร้องให้ซ่อมแซมสินค้าเดิมโดยไม่ต้องเปลี่ยนได้
เงื่อนไขอื่นๆ
 การบริการซ่อมแซมหลังการขายของสินค้าของเอ็กทิโก้ไม่มีบริการซ่อมถึงบ้าน ลูกค้าต้องส่งซ่อมมาที่บริษัทเท่านั้น  และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆในการขนส่งสินค้าเพื่อทำการซ่อมแซม
บริษัทฯจะถือเอาวันแรกที่บริษัทได้รับสินค้า พิจารณาระยะเวลามีผลในการรับประกันสินค้า
เมื่อลูกค้าส่งผลิตภัณฑ์เข้ารับการบริการซ่อมแซม  กรุณาให้เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อท่านได้สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อทางบริษัทฯจะได้ทำการแจ้งรับสินค้าทันทีที่ทำการซ่อมแซมเสร็จสิ้น และขอให้ลูกค้ามารับสินค้าภายใน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับการแจ้งเตือนจากทางบริษัทฯ หากภายใน 3 เดือนลูกค้ายังไม่มารับสินค้า ทางบริษัทหรือตัวแทนจำหน่ายจะไม่รับผิดชอบต่อการดูแลสินค้า (นอกเหนือจากลูกค้าจะมีการแจ้งล่วงหน้ากับตัวแทนจำหน่าย)
หากลูกค้ามีความประสงค์คืนสินค้า สภาพสินค้านั้นๆต้องอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันที่ทางบริษัทฯกำหนด ลูกค้าต้องนำสินค้า อุปกรณ์เสริมทั้งหมด และหลักฐาน(ใบรับประกัน)ที่ออกโดยบริษัทฯ ไปคืน ณ ตัวแทนจำหน่ายที่ซื้อ ตัวแทนจำหน่ายของทางบริษัทฯจะชำระเงินทั้งหมดคืนแก่ลูกค้าตามราคาจริง(ราคาตามใบเสร็จรับเงิน)
การเข้ารับบริการซ่อมแซมที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเงินค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการซ่อมแซมและค่าอะไหล่ ตามราคาที่แท้จริง.
คำอธิบาย
เงื่อนไขนี้ใช้สำหรับในการซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไทยเท่านั้น ทางบริษัทฯจะรับประกันผลิตภัณฑ์ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯที่ระบุไว้ชัดเจนเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย์ ความพึงพอใจในการใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในเวลารับประกัน หลังการซ่อมแซม ชิ้นส่วนที่ชำรุดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯหรือหน่วยงานบริการที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้น
เงื่อนไขทั้งหมดข้างต้นเป็นสิทธิ์ของทางบริษัท หากมีข้อพิพาทใดๆเกิดขึ้น ให้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุด

ตำเตือน
กรุณาวางผลิตภัณฑ์ไว้ในที่แห้ง หากต้องการทำความสะอาด กรุณาใช้ผ้านุ่มสะอาดเช็ด
ไม่ควรวางผลิตภัณฑ์ในที่มีฝุ่น และควรวางในที่อุณหภูมิไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป
เพื่อป้องกันความเสียหายของผลิตภัณฑ์ ห้ามรื้อผลิตภัณฑ์ด้วยตัวเองโดยเด็ดขาด
เพื่อป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ชาร์จได้รับความเสียหาย ห้ามให้ผลิตภัณฑ์เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

ข้อควรระวัง: กรุณาใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับอุปกรณ์มาตรฐาน หากผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากใช้อุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ทางบริษัทฯจะถือว่าไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน


บริการหลังการขายโทร : +66 (2) 2891162
บริษัท  เอ็กซ์ทิโก้ (ประเทศไทย) จำกัด